توجه : از ارائه رزومه  و فعالیت های انجام شده در مراکز نظامی خودداری گردد.